Assorted o-nigiri: quail eggs with truffle, wagyū burgers and butter fish with truffle

2 de julio de 2017