Kinozen

+81 32692920

Shinjuku-ku, Kagurazaka 1-12, 東京都新宿district 神楽坂1-12 Tokio , Japón